قسمت ششم (آخر)

نور در پرورش نژاد (سویه) راس:     در این قسمت به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد: طلوع و غروب مصنوعی چیست؟ طلوع و غروب مصنوعی چه کمکی به پرورش میکند؟ چگونه مانع ازدحام پرندگان در دانخوری و آبخوری شویم؟