منوهای دیمر آلفا

دیمر آلفا یک دیمر پرکاربرد برای مرغداران محترم می‏ باشد. در این بخش به منوهای دیمر آلفا پرداخته می شود. همچنین چگونگی استفاده از منوی دیمر آلفا نیز در دو قسمت به طور کامل توضیح داده خواهد شد. قسمت اول: قسمت دوم: