قسمت سوم

  بخش سوم نور در پرورش نژاد(سویه) راس در این بخش به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد: تاثیر طول روز در وزن گیری هفته ی اول؟ تاثیر نور بر تغذیه پرنده چگونه خواهد بود؟ میزان نور در هفته ی آخر قبل از بارگیری چقدر باشد؟ منبع: دیتاشیت نژاد راس