تأثیر رنگ نور LED تک رنگ و ترکیبی بر رفتار و واکنش ترس جوجه های گوشتی

این مطالعه تأثیر رنگ های مختلف نور LED را بر رفتار و پاسخ ترس جوجه های گوشتی مشاهده کرد. در آزمایش ۱، ۴۰۰ قطعه جوجه گوشتی در هشت تیمار نوری مختلف قرار گرفتند. در آزمایش ۲، شش رنگ روشن مختلف با پنج گروه سنی مختلف در نظر گرفته شد. در آزمایش ۱، استفاده از نور […]