علاقمندان به مباحث نوری در مرغ تخمگذار لوهمن (LSL)  می توانند فایل های زیر را که مجموعه نورگستران البرز از دیتاشیت مربوطه استخراج و ترجمه نموده استفاده کنند .