در این فایل میزان لوکس مورد نیاز از ابتدای پرورش تا انتهای دوره ی تولید مرغ تخمگذار- نژاد لوهمن ارائه شده است.

نورگستران البرز-تولید کننده لامپ و دیمر مرغداری