در این بخش از فایل های آموزشی نور در مرغ گوشتی نژاد راس تیم نورگستران البرز به موضوعات زیر پرداخته است:

معیار خاموشی مطلق چیست؟ آیا بعد از 21 روزگی افزایش میزان نور بر بازدهی پرورش تاثیر گذار است؟

منبع: دیتاشیت نژاد راس