در این بخش به سوالات زیر پاسخ داده خواهد شد: تاثیر طول روز در وزن گیری هفته ی اول؟ تاثیر نور بر تغذیه

پرنده چگونه خواهد بود؟میزان نور در هفته ی آخر قبل از بارگیری چقدر باشد؟

منبع: دیتاشیت نژاد راس