در مورد میزان لوکس نوری مورد نیاز  و همچنین استفاده یا عدم  استفاده از دیمر در مرغ گوشتی نژاد راس نظرهای متفاوتی وجود دارد .

نورگستران البرز  بعنوان اولین تولیدکننده ی تخصصی سیستم روشنایی مرغداری در داخل کشور اصول نور دهی را در قالب فایل های

آموزشی تهیه و به صورت رایگان به اشتراک گذاشته است .

*قابل ذکر است منبع این اطلاعات برگه ی اطلاعاتی راهنمای نژاد(سویه) راس می باشد.*