دیمر دیجیتال تولید نورگستران البرز قابلیت تعیین 18 نقطه ی زمانی در بازه ی 24 ساعت را دارد .جهت بهره بردن از این قابلیت

و انجام مراحل برنامه ریزی زمانی می توانید ویدئوی زیر را مشاهده فرمائید .