جهت مشاهده ی آموزش فرمان دادن به دیمر آلفای نورگستران البزر از طریق کلید کلیپ زیر را مشاهده نمائید.

با این قابلیت در زمان دلخواه میتوان به دیمر فرمان طلوع و غروب مصنوعی را داد.