حباب شیشه ای جهت استفاده بهینه از نور در سالن های پرورش در بستر

جلوگیری از اتلاف نور در سقف سالن های مرغداری