ارزشهای بنیادین

۱-      نور گستران البرز تمامي مشتريان، كاركنان، تامين كنندگان و رقباي خود را ذينفعان خود دانسته و براي داشتن رابطه برد – برد با آنان ارزش قائل بوده و به تعهدات خود پايبند است.

۲-      اعتقاد به تحول و الزام به خلاقیت ، نوآوری و يادگيري مستمر به عنوان پايه هاي اساسي بقا

۳-      اعتقاد و احترام به  کار تیمی ، مسئولیت پذیری، روزآمدی و بهبود مستمر

۴-      اعتقاد به ادب، صداقت، عدالت ، انتقاد پذیری،  صمیمیت و امانت داري

۵-      تعهد به حفظ منافع اجتماعي و مسايل زيست محيطي

۶-      اعتقاد و التزام به اصل مشتري مداري

۷-      الزام به رعایت سطح کیفی محصولات

۸-      اعتقاد راسخ به كرامت انساني

۹-      پایبندی به توافقات انجام شده